Закони

Писмо до Националния съвет по туризъм - визи за руски туристи
Резултати, предложения и коментари от експресно проучване - визи за руски туристи (11-16.02.2009)
Коментари към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, гласуван от Министерски съвет на 29.01.2009 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, гласуван от Министерски съвет на 29.01.2009 г.
Резюме на предложенията за промени в Закона за туризма, внесен на 31 юли 2008 г. от Пламен Моллов (НДСВ)
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен на 31 юли 2008 г. от Пламен Моллов (НДСВ), предстои работна група на 24 септ. 2008 г.
Антикорупция
Антикорупция - анкетна карта
Антикорупция - харта на клиента
Кодекс на етиката в туризма
Закон за туризма
Наредба за категоризация на ски пистите
Наредба за категоризация на плажовете
Наредба за категоризация на туристическите обекти - 12 юни 2007
Наредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите в средство за подслон или място за настаняване
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения
Тарифа на таксите, които се събират по Закона за туризма
Закон за храните, 2006
Наредба №5 хигиена на храните (замени Наредба №7)
Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейският парламент и Съветът на ЕС, относно общата хигиена при производството на храни
Регламент (ЕО) №882/2004 на Европейският парламент и Съветът на ЕС, за контрол на хигиената на храните
Търговски закон
Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
Информация към "Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти"
Информация към декларацията по "Закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти"
Декларация - Приложение 2 към Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
Декларация - Приложение 3 към Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти
Наредба №15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабвителните обекти, предприятията, които произвеждат или гъргуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Закон за ДДС (За туристическите услуги се отнася част 8, глава 16 от ЗДДС)
Правилник за прилагане на ЗДДС
Тълкуване на ЗДДС за туристически услуги
Заявление за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност
Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, упражняващ туроператорска или туристическа агентска дейност

календар събития