формуляри за юридически лица
ФОРМУЛЯР ЗА РЕДОВНО ЧЛЕНСТВО НА ОБЕКТ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ХОТЕЛИЕРСТВО / РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Име на фирмата *

Управител/Изп. Директор *
Виж пояснение 2


Лично - Бащино - Фамилно
ЕГН *
Виж пояснение 2

GSM на управителя *

Лице за контакт *

GSM на лицето за контакт *

Адрес за кореспонденция *

Адрес на регистрация *

ИН № *

ДДС №

МОЛ *

Телефони *

Факс

Електронна поща *

Име на обекта 1 *

Категория *
Капацитет *


Брой стаи/брой места в ресторанта
Адрес на обекта *

Телефон, факс на обекта

Дата

09/20/2014


1. Ако обектите са повече от един (на различни адреси), за всеки от тях се попълва отделен формуляр и се заплаща отделен годишен членски внос.

2. Събираната информация, включително трите имена и ЕГН на представляващия дружеството е според изискването на Постановление 152 на Министерски Съвет от 11 юли 2003 относно Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Моля, преведете годишния си членски внос в полза на: "Национален хотелиерски мениджмънт клуб", Райфайзенбанк АД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG98 RZBB 9155 1060 4733 12 до 5 дни след регистрация. Ако банковия превод не се получи в този срок, регистрацията става невалидна.

Да. Искам да членувам в Националния Хотелиерски Мениждмънт Клуб

календар събития