НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАССР 2005

Национална конференция "Задължително въвеждане на системата "Оценка на опасностите и контрол на критичните точки" в българските хотели и ресторанти" Последните изменения в Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), настъпили при синхронизиране на българското с европейското законодателство, предвиждат задължително въвеждане на системата „Оценка на опасностите и контрол на критичните точки”(НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) в българските хотели и ресторанти. В тази връзка Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб проведе Национална конференция, чиято цел бе своевременно да информира всички колеги за изискванията и етапите на въвеждане на стандарта в отрасъла. Конференцията се проведе в София на 24 януари в Интер Експо Център и във Варна на 28 януари 2005 г. в Бизнес Хотел Варна.
.
.
.
Като резултат всички колеги, представляващи хотелските си комплекси като юридически лица положиха подписите си под декларация, инициирана от Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб към Министерство на икономиката за субсидия, която да подпомогне хотелиерите и ресторантьорите при въвеждане на системата. Декларацията бе депозирана в Министерство на икономиката на 1 февруари 2005 г. с вх. № Т 92.00.50/01.02.05.

Декларация към Министерство на икономиката за отпускане на държавни субсидии за въвеждане на НАССР в българските хотели и ресторанти

Програма

Събитието бе открито от председателя на Клуба Илиян Иванов. По време на краткото си встъпително слово, той благодари на четирите най-големи сертифициращи организации в България /и света/ за партньортсвото и отзивчивостта им при организирането на настоящата конференция - Би Ви Кю Ай България, Лойдс Регистър България, Ес Джи Ес България и Тюф Рейнланд България, както и на консултантските компании, подпомогнали инициативата. Впоследствие той запозна аудиторията с програмата и основните проблеми касаещи въвеждането на НАССР в българските хотели и ресторанти.
.
.
.От страна на държавната администрация бе поканен и взе участие инж. Ивелин Буров, Председател на Българския Институт по Стандартизация. С презентацията си, той запозна в детайли собствениците и мениджъри на хотели и ресторанти със системата "Оценка на опасностите и контрол на критичните точки. Г-н Буров говори изчерпателно и за нормативната уредба, проблемите и предвижданите санкции залегнали в администартивно-наказателните разпоредби в Закона за храните.

По програма събитието продължи с презентацията на инж. Ангел Сапаревски, Консултант въвел първата НАССР система в кейтъринг фирма в България, който се спря на етапите на въвеждане на системата за ресторанти и кейтъринг фирми.

По време на кафе паузата г-жа Елена Ширкова от „Микроинвест” ООД представи нова мултимедийна възможност за популяризиране на България като туристическа дестинация. Дискът с 250 изгледа от България озвучен с музика на Теодоси Спасов представлява нов начин всеки хотел да увеличи приходите си чрез организиране на екскурзии до исторически места, архитектурни и природни забележителности. За повече информация www.microinvest.net.

След обяд четирите сертифициращи организации разясниха на присътващите методиката и ползите от сертифициране за клиентите, контрагентите, включително и чуждестранните туроператори.

Презентация на инж. Калин Панев, Директор на "Би Ви Кю Ай България".

Презентация на инж. Звездалина Янева, Началник отдел "Сертифициране на системи", "Лойдс Регистър България"

Презентация на г-н Стефан Абаджиев, Началник отдел "Сертификация на системи" и г-н Димитър Марикин, Управител на Ес Джи Ес България

Презентация на г-жа Надежда Василева, Водещ одитор в ТЮФ Рейнланд България

Националната конференция и в София и във Варна завърши с оживени дискусии, по време на които колегите хотелиери и ресторантьори имаха възможност да зададат десетки въпроси към присъстващите експерти. За съжаление Хотелиерският Клуб не е в състояние да предаде съдържанието на тези интересни и практически насочени коментари и изказвания. Само присъствалите имаха възможността да научат важната информация "между редовете".

След пресконференцията на 11 янурари, 2005 г. и във връзка с изказването на Илиян Иванов, че в България съществуват над 12000 обекта за хранене, времето за въвеждане на системата НАССР е около една година за един обект, а консултантските фирми, въвеждащи въпросната системата са не повече от 50, в Хотелиерския Клуб се получиха запитвания от фирми, интересуващи се как могат да станат консултантски или сертифициращи организации. Предвид не малката цена по въвеждане на НАССР в даден обект, Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб предупреждава хотелиерите и ресторантьорите от цялата страна от опасността да попаднат на фирми-фантоми, които чрез подбиване на цената на консултантските фирми с дългогодишен опит ще се опитат да продадат некачествени услуги на неинформирани собственици и мениджъри на обекти. За целта решихме да публикуваме списък на консултантски организации които имат добра репутация и референции от сертифициращите организации.

Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб препоръчва следните водещи сертифициращи организации:


Би Ви Кю Ай България


бул. “Витоша” 38
1000 София
България
тел.   +359 (2) 981-82-52
факс +359 (2) 981-46-20
E-mail: bvqi@bg.bureauveritas.com
Web site: www.bvqi.bg

инж. Калин Панев - Директор
Лойдс Регистър България
 

София 1407
Ул. Златен Рог 20-22
Тел: +359 2 962 7394, 962 7395, 962 7396
Факс: +359 2 962 7392
e-mail: sofia@lr.org
 
инж. Звездалина Янева, Мениджър Системи за Управление
 

 

СЖС България ЕООД
   
1504 София, п.к. 143
бул. "Цар Освободител" No. 25 A
тел:   (+ 359 2)     9 10 15
факс: (+ 359 2) 981 81 43
e_mail: sgs_Bulgaria@sgs.com
 
Димитър Марикин, управител


ТЮФ Рейнланд България ЕООД
1000 София, ул. Иван Вазов 16, етаж 4
тел/ факс: 02/987 92 91, 987 90 87, 987 96 50
E-mail: onikolov@bg.tuv.com
Web Site: www.tuv-rheinland.bg
ст. н. с. д-р инж. Орлин Николов – Управител
календар събития